Klicka på partisymbolen för att få mer information om partiets flyktingpolitik

Socialdemokraterna

En modern svensk säkerhetspolitik ska innehålla följande element: Ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna.

Moderaterna

Säkerhetspolitikens yttersta syfte är att skydda och bevara Sveriges oberoende och suveränitet. Ett militärt väpnat angrepp mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid men kriser eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel kan uppstå i vår region.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna menar att det är statens kärnuppgift att värna vår frihet och att hävda vår territoriella integritet och vi anslår därför kraftigt ökade medel till Försvarsmakten. Sveriges försvarspolitik ska fokusera på försvaret av Sverige. Genom att stärka vårt eget försvar, genom att fullt ut verka för ett nordiskt försvarssamarbete och genom partnerskapet för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar.

Centerpartiet

Sverige behöver ett starkt försvar som både kan försvara vårt land men också fungera utomlands i internationella insatser. Vi behöver också värna det ideella arbete som görs i exempelvis hemvärnet.

Vänsterpartiet

Återinförandet av värnplikten är Vänsterpartiets enskilt viktigaste försvarspolitiska fråga. Vi vill att alla män och kvinnor i Sverige ska mönstra och att alla som är lämpliga ska genomföra en kortare militär grundutbildning.

Miljöpartiet

Sveriges försvarspolitik behöver ställas om för att hantera de verkliga hot vi står inför. I det ingår bland annat ett stärkt internationellt fredsarbete.

Folkpartiet

Sverige ska driva en aktiv säkerhetspolitik. Genom samarbete i EU, FN och Nato kan vi tillsammans med andra nå fred och säkerhet i världen.

Kristdemokraterna

Utgångspunkt för den kristdemokratiska säkerhetspolitiken är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden.